Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Investorinformasjon / Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis

Kjøp av egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank skal gi god avkastning og samtidig være et trygt sted å plassere midlene dine.

Egenkapitalbevisene er omsettelige på lik linje med aksjer og andre verdipapirer.

Norne Securities tilrettelegger kjøp og salg av våre egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet.

Ønsker du å kjøpe eller selge egenkapitalbevis hos oss kan du fylle ut skjema nedenfor.

Når kjøpsinteresse matches med salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities er 0,3 % pr handel for kjøper og selger (minimumskurtasjen er satt til 350 kroner).

Kursutvikling egenkapitalbevis

Ligningskurs 2022 og utbytte i 2023

Ligningskurs for 2022 er 118,00
Utbytte i 2023, med bakgrunn i årsresultatet i 2022, er NOK 6,50 ex dato er 29.3 og utbetalingsdato er den 5.4.
Det er bankkontoen som er registrert på eierens VPS-konto som vil motta utbyttet.

20 største eiere i Haugesund Sparebank

De 20 største egenkapitalbeviseierne 30.09.2022
EierAntall EK bevisAndel
HELGEVOLD HOLDING AS91.9834,09 %
ANNEKSET AS90.0004,00 %
BØMMELFJORD AS67.6003,00 %
HOVEDGT 52 AS66.1132,94 %
KPB HOLDING AS65.0002,89 %
TBT AS60.0002,67 %
HEGERLAND HOLDING AS56.0752,49 %
OTTO JOHANNESSENS FOND TIL INNKJØP50.4002,24 %
J. TVEIT AS47.6202,12 %
MJ TVEIT AS40.0001,78 %
HAKA AS38.0951,69 %
KALDHEIM OVE36.3601,62 %
JBS INVEST AS36.0001,60 %
HELGESEN KJELL36.0001,60 %
SOHL AS34.3801,53 %
NORDHAUG INVEST AS34.2001,52 %
SKRUNES ARNE JOHAN28.8001,28 %
SORO INVESTERING AS27.2501,21 %
VESTBØ KURT STEIN STENSEN26.7001,19 %
NYCO AS25.5571,14 %
Sum 20 største                      958.13342,58 %
Øvrige egenkapitalbeviseiere1.291.86757,42 %
Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100)2.250.000100,00 %

Utbyttepolicy Haugesund Sparebank

Vedtatt av bankens styre 23.januar 2020

Formål

Haugesund Sparebank har som mål å forvalte bankens kapital og ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende langsiktig avkastning. Banken har som målsetting å levere konkurransedyktig avkastning i forhold til sammenlignbare sparebanker.

Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at banken etterlever gjeldende forskrifter for beregning og utbetaling av utbytte. Policyen skal gjennomgås årlig av styret i banken.

Utbytteberegning

Styret skal avgjøre om det er grunnlag for å utbetale utbytte og vedta utbyttets størrelse. Bankens årsoverskudd vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen i samsvar med egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital.

Ved fastsettelse av størrelsen på utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens soliditet og hva som er forenlig med god forretningsskikk. Utbytte skal alltid være innenfor vedtatte lovverk.

Banken ønsker å ligge på en kontantandel av egenkapitalbeviseiernes utbytte på 50-80%, men
det skal tas hensyn til at banken skal være tilstrekkelig kapitalisert. Den delen av utbytte som ikke blir utbetalt til egenkapitalbeviseierne skal tilfalle utjevningsfondet eventuelt utgjøre annen eierandelskapital.

Innenfor gjeldende lovverk og hensyntatt bankens kapitaldekning står styret fritt til å disponere utjevningsfondet for å opprettholde utbytte på eierandelskapitalen.

Det skal ikke gis noen form for forsikringer om at utbytte blir fastsatt for bestemte år. Det skal heller ikke gis noen forsikringer om at fastsatt utbytte blir i henhold til utbytteforholdet i første avsnitt.

Banken legger vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig med mindre banken gjennomfører emisjon.

Utbetaling av utbytte

Utbytte skal utbetales i form av kontanter og vil bli utbetalt i norske kroner. Utbytte kan kun utbetales i den grad bankens egenkapital og likviditet etter utbetalingen anses som forsvarlig.

Banken er underlagt krav til kapitaldekning. I henhold til lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven), kan ikke banken utbetale utbytte som ville føre til at banken ikke oppfyller gjeldende krav til kapitaldekning.

Utbetaling av utbytte vil bli betalt via VPS og DNB er bankens VPS-kontofører. Utbytte utbetales etter at forstanderskapet har godkjent årsregnskapet. Banken tilstreber å utbetale utbytte i mars. Det er ikke lovkrav om tidsfrist for opphør av rett til utbytte. Banken vil praktisere en foreldelsesfrist på tre år fra datoen da en forpliktelse er oppstått.

Kontaktpersoner

  • Norne Securities: Jaspal Virdee, telefon 55 55 91 64
  • Haugesund Sparebank: Steffen Næss, telefon 474 16 694
SteffenNæss

Leder økonomi, finans og HR

Steffen Næss

Gi oss tilbakemelding