Gå til sideinnhold
Jente ser ut over havet

Bærekraft

Vi skal være en pådriver for bærekraftig utvikling

I arbeid med bærekraftstrategi har vi involvert alle våre interessenter. Derfor har vi blant annet spurt kunder, ansatte, styret, eiere, leverandører, samarbeidspartnere, politikere, presse og media på Haugalandet: Hvor mener de at banken har størst påvirkningsmulighet?

Basert på innsiktsarbeid og dialog, har vi definert fire bærekraftmål som vi mener vi har særskilte muligheter til å påvirke gjennom vår rolle både som arbeidsgiver, samfunnsaktør, investor, långiver, tilrettelegger og leverandør av finansielle tjenester.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Vi skal bruke vår posisjon som bank til å fremme likestilling på alle nivåer av samfunnet og i egen virksomhet. 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som lokal sparebank er Haugesund Sparebank en viktig kilde for finansiell informasjon og finansielle tjenester for både mennesker og næringsliv på Haugalandet. Vi jobber målrettet for å skape økonomisk vekst og arbeidsplasser på Haugalandet.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Helt siden starten i 1928 har Haugesund Sparebank bidratt til å gjøre byer og lokalsamfunn på Haugalandet inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Dette er sentralt for både livskvalitet, innovasjonsevne, befolkningsutvikling og verdiskaping. Samfunnet vårt trenger sterke lokalmiljø for å utvikle seg, og Haugesund Sparebank skal støtte, opprettholde og styrke arbeidet for utvikling av en attraktiv region. 

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Vi bidrar til målsetning om å redusere klimagassutslipp gjennom grønn produktutvikling, rådgivning, kompetanseheving og vurdering av klimarisiko. Banken måler egne klimagassutslipp, og setter stadig nye mål for å redusere egen miljøpåvirkning, både direkte og indirekte via utlåns- og investeringsporteføljen.

Ansatt Thomas Eide Wennesland

Spørsmål om bankens bærekraftarbeid?

Thomas Eide Wennesland

Gi oss tilbakemelding